Regulamin serwisu Kruszynka.com

§ 1.
Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) i określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie Kruszynka.

§ 2.
Definicje
Pojęcia użyte poniżej oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy regulamin;
2) Serwis – serwis internetowy pod adresem http://kruszynka.com;
3) Usługodawca – Conex Solutions NIP: 6311913881, tj. podmiot prowadzący Serwis;
4) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
5) Materiały – wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu oraz dane pobrane do Serwisu na żądanie Użytkownika, w tym w szczególności wypowiedzi skierowane do oznaczonych lub nieoznaczonych Użytkowników, zdjęcia, filmy, inne materiały multimedialne, treść pól opisujących Użytkownika, nazwa Użytkownika, odnośniki (linki).

§ 3.
Usługi świadczone w Serwisie
1. Usługodawca świadczy w Serwisie usługi polegające na udostępnieniu platformy komunikacji dla Użytkowników.
2. W szczególności Usługodawca świadczy w Serwisie usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom:
1) różnego rodzaju narzędzi do komunikacji pomiędzy Użytkownikami, w tym systemu wiadomości wewnętrznych oraz możliwości publicznego udostępniania komunikatów;
2) możliwości tworzenia sieci znajomości z innymi Użytkownikami;
3) możliwości tworzenia stron skupionych wokół określonego tematu lub podmiotu, dostępnych dla innych Użytkowników;
4) systemu do prowadzenia blogów w ramach Serwisu;
5) możliwości przechowywania zdjęć w celu udostępnienia ich innym Użytkownikom oraz organizowania tych zdjęć w albumy;
6) forów dyskusyjnych skupionych wokół określonych tematów;
7) funkcji tworzenia ankiet dla Użytkowników;
8) funkcji integracji konta Użytkownika w Serwisie z profilami Użytkownika w innych serwisach internetowych, których lista znajduje się w Serwisie.

§ 4.
Warunki techniczne korzystania z Serwisu
1. Aby móc korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie spełniające następujące warunki techniczne:
1) dostęp do internetu zapewniony przez cały czas korzystania z Serwisu;
2) włączona obsługa JavaScript;
3) włączona obsługa ciasteczek (plików cookies).
2. Aby zarejestrować się w Serwisie, Użytkownik musi posiadać konto poczty elektronicznej.

§ 5.
Umowa
1. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu przez Użytkownika następuje z chwilą potwierdzenia rejestracji w Serwisie (aktywacja konta). Umowa zawierana jest na czas nie oznaczony i może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik dokonuje wypowiedzenia umowy poprzez skorzystanie z udostępnionej w Serwisie funkcji zamknięcia konta Użytkownika.
2. Umowa o korzystanie z Serwisu wygasa także w chwili śmierci Użytkownika lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. W tych przypadkach usunięcie konta następuje po powzięciu przez Usługodawcę wiarygodnej informacji o zdarzeniu powodującym wygaśnięcie umowy, ale nie wcześniej niż sześć miesięcy po podjęciu przez Usługodawcę próby skontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu wykluczenia, że powzięta przez Usługodawcę informacja o zdarzeniu powodującym wygaśnięcie umowy jest nieprawdziwa.

§ 6.
Reklamy w Serwisie
1. Użytkownik zgadza się na obecność w Serwisie reklam Usługodawcy i podmiotów trzecich oraz na przesyłanie mu za pomocą wewnętrznego komunikatora Serwisu informacji handlowych dotyczących oferty Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
2. Użytkownik zgadza się na prezentowanie przez Usługodawcę reklam na stronach Serwisu zawierających Materiały wprowadzone przez Użytkownika, w tym na stronie profilu Użytkownika i w utworzonych przez niego albumach ze zdjęciami.

§ 7.
Opłaty
1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, chyba że w Serwisie wyraźnie stwierdzono, że dana usługa jest płatna.
2. Usługi płatne świadczone są wyłącznie na zamówienie Użytkownika, a warunkiem ich świadczenia jest uiszczenie ustalonej opłaty.

§ 8.
Rejestracja w Serwisie
1. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie, a następnie dokonanie potwierdzenia rejestracji poprzez wejście na stronę internetową w domenie Serwisu, której adres przesyłany jest Użytkownikowi pocztą elektroniczną.
2. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz polityki prywatności Serwisu oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej na warunkach opisanych w oświadczeniu.
3. Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno konto w Serwisie.

§ 9.
Profil użytkownika
1. W serwisie kruszynka.com akceptujemy zdjęcia profilowe przedstawiające osobę, do której dany profil należy.
2. Nie akceptujemy zdjęć profilowych przedstawiających jakiekolwiek inne sceny niż twarz użytkownika
3. Zdjęcia innego rodzaju mogą być zamieszczane w specjalnie do tego celu stworzonych albumach, które użytkownik może dowolnie nazwać i przechowywać w nich zdjęcia tematycznie lub dowolnie inaczej.
4. Jeśli użytkownik zamieści w miejscu zdjęcia profilowego zdjęcie przedstawiające co innego niż osobę użytkownika, zostanie poproszony o zmianę zdjęcia. Jeśli tego nie dokona, zastrzegamy sobie możliwość usunięcia takiego zdjęcia z profilu użytkownika
5. Użytkownicy nagminnie lub złośliwie łamiący zasadę zamieszczania zdjęć profilowych mogą zostać usunięci z serwisu.

§ 10.
Wprowadzanie Materiałów do Serwisu
1. Użytkownik może wprowadzać do Serwisu Materiały, zgodnie z funkcjami udostępnianymi w Serwisie. Rozmiar pojedynczego Materiału będącego zdjęciem nie może przekraczać określonej w formularzu wielkości Mb.
2. Wprowadzając do Serwisu Materiały Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych Materiałów w zakresie rozpowszechniania ich w Serwisie, bez ograniczeń terytorialnych i na czas nie oznaczony.
3. Użytkownik, który wprowadza do Serwisu swój wizerunek, zgadza się na nieodpłatne korzystanie przez Usługodawcę z tego wizerunku w celu udostępniania go w Serwisie, przez czas umieszczenia tego wizerunku w Serwisie. Użytkownik, który wprowadził swój wizerunek do Serwisu, może w każdym czasie usunąć ten wizerunek z Serwisu.
4. Jeżeli Użytkownik wprowadza do Serwisu wizerunek innych osób, oznacza to, że Użytkownik oświadcza, iż osoby te wyraziły zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Użytkownika i Usługodawcę z tego wizerunku w celu udostępniania go w Serwisie, przez czas umieszczenia tego wizerunku w Serwisie. Użytkownik, który wprowadził taki wizerunek do Serwisu, może w każdym czasie usunąć ten wizerunek z Serwisu.
5. Wprowadzając do Serwisu Materiały Użytkownik potwierdza, że jest wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do tych Materiałów lub posiada odpowiednią licencję, pozwalającą na udzielenie Usługodawcy sublicencji w zakresie, o którym mowa powyżej.

§ 11.
Pobieranie Materiałów do Serwisu na żądanie Użytkownika
1. W zakresie, jaki umożliwiają to funkcje Serwisu, Użytkownik może w Serwisie wyrazić żądanie pobrania określonych Materiałów z innych serwisów internetowych.
2. Pobieranie Materiałów, o których mowa w ustępie powyższym, odbywa się automatycznie, na żądanie Użytkownika, bez udziału Usługodawcy.
3. Do pobierania Materiałów, o którym mowa w niniejszym paragrafie, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące wprowadzania przez Użytkownika Materiałów do Serwisu.

§ 12.
Modyfikacja i moderacja Materiałów
1. Wprowadzane do Serwisu przez Użytkownika Materiały nie są przed udostępnieniem w Serwisie przeglądane przez Usługodawcę lub osoby działające w imieniu Usługodawcy. Usługodawca nie prowadzi również stałego monitorowania Materiałów wprowadzonych do Serwisu. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują więc zastosowanie do Materiałów zgłoszonych Usługodawcy do weryfikacji przez osoby trzecie lub takich, na które Usługodawca lub osoby działające w jego imieniu natrafią na zasadzie losowej kontroli.
2. Usługodawca ma prawo modyfikować (moderować) Materiały wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu, w następującym zakresie:
1) usunięcie lub inna modyfikacja wulgaryzmów;
2) zakrycie widocznej nagości na zdjęciach;
3) usunięcie treści, których wprowadzanie do Serwisu jest zabronione na mocy Regulaminu.
3. Usługodawca ma także prawo zmodyfikować wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu Materiały, jeżeli modyfikacja ta nie wpływa istotnie na jakość odbioru tych Materiałów, w celu technicznego dostosowania Materiałów do standardów funkcjonujących w internecie, możliwości i celu Serwisu. W szczególności modyfikacja taka może oznaczać zmianę rozdzielczości lub stopnia kompresji Materiałów graficznych.
4. Jeżeli w wyniku dokonania modyfikacji, o której mowa powyżej, powstanie utwór zależny w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, Usługodawca może korzystać z tego utworu na takich samych zasadach, jakie paragrafy powyższe przewidują odnośnie korzystania z Materiałów.

§ 13.
Materiały bezprawne
1. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu Materiałów zawierających treści bezprawne, tj. sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem.
2. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu Materiałów mogących narazić Usługodawcę na szkodę lub negatywnie wpłynąć na wizerunek Serwisu.
3. W szczególności zabronione jest wprowadzanie do Serwisu Materiałów zawierających treści:
1) których rozpowszechniania zabrania prawo;
2) propagujące nazizm, faszyzm lub komunizm;
3) stanowiące przejawy nienawiści rasowej lub narodowościowej;
4) szczegółowo opisujących przemoc lub nawołujących do przemocy;
5) pochwalających popełnianie przestępstw lub nawołujących do popełnienia przestępstwa;
6) naruszających ciszę wyborczą;
7) pornograficzne;
8) wulgarne ponad normę przyjętą w zwykłych kontaktach towarzyskich;
9) stanowiące informacje handlowe lub innego rodzaju reklamy – bez wyraźnej zgody Usługodawcy;
10) stanowiące przejaw nękania innego Użytkownika lub innej osoby;
11) obejmujące odnośniki kierujące do serwisów będących bezpośrednią konkurencją Serwisu;
12) obejmujące odnośniki do przechowywanych zewnętrznie w stosunku do Serwisu treści, których wprowadzanie do Serwisu byłoby zabronione;
13) obejmujące odnośniki do treści (w tym oprogramowania komputerowego i skryptów) mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie komputera lub innego urządzenia osoby, która skorzysta z odnośnika;
14) obejmujące dane osobowe lub wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na wprowadzenie tych danych lub wizerunku do Serwisu i korzystanie z nich w Serwisie;
15) naruszające dobre obyczaje;
16) naruszające dobra osobiste jakichkolwiek osób;
17) których rozpowszechnianie w Serwisie stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji.
4. Usługodawca może usunąć z Serwisu Materiały, których wprowadzanie do Serwisu jest zabronione.

§ 14.
Inne działania zabronione
1. Zabronione jest takie korzystanie z Serwisu, które nie wiąże się z używaniem Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie może spowodować naruszenie stabilności Serwisu lub inne czasowe lub trwałe uszkodzenia jego mechanizmów lub baz danych. W szczególności zabronione jest automatyczne generowanie dużej liczby zapytań do Serwisu, które nie ma uzasadnienia w normalnym korzystaniu z Serwisu.
2. Zabronione jest takie korzystanie z Serwisu, które może powodować dużą uciążliwość dla innych Użytkowników, w tym w szczególności umieszczanie treści powszechnie uznawanych za tzw. „spam”.

§ 15.
Aplikacje
1. Funkcje Serwisu mogą być rozszerzane przez podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, za pomocą aplikacji integrujących się częściowo z Serwisem.
2. Aplikacje są mechanizmami, na których treść i działanie Usługodawca nie ma wpływu, dlatego Użytkownik zgadzając się w Serwisie na korzystanie z aplikacji staje się stroną stosunku łączącego go z podmiotem udostępniającym określoną aplikację.
3. Użytkownik, zgadzając się w Serwisie na korzystanie z aplikacji, określa jednocześnie zakres danych na swój temat, które mogą być udostępnione aplikacji przez Serwis.

§ 16.
Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika
1. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, a w szczególności w przypadku wprowadzenia do Serwisu Materiałów, których wprowadzanie jest – zgodnie z Regulaminem lub obowiązującym prawem – zabronione, Usługodawca może zablokować konto Użytkownika na okres do trzech miesięcy lub wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Serwisu, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia konto Użytkownika jest zablokowane.
2. Zablokowanie konta Użytkownika skutkuje brakiem możliwości wprowadzania przez Użytkownika do Serwisu Materiałów, jednak nie wiąże się z brakiem możliwości logowania Użytkownika do Serwisu i otrzymywania Materiałów od innych Użytkowników.
3. Skutkiem wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o korzystanie z Serwisu jest usunięcie jego konta w Serwisie, które następuje po upływie okresu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej.

§ 17.
Skutki usunięcia konta Użytkownika
Usunięcie konta Użytkownika z Serwisu powoduje zaprzestanie przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych tego Użytkownika oraz korzystania z jego wizerunku, a także usunięcie Materiałów wprowadzonych przez tego Użytkownika do Serwisu.

§ 18.
Reklamacje
1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Serwisu, działaniami lub decyzjami Usługodawcy oraz sposobem wykonania przez Usługodawcę umowy o korzystanie z Serwisu. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, jednak powinna zawierać dane umożliwiające zidentyfikowanie Użytkownika, który ją składa.
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie Użytkownikowi poprzez system wiadomości wewnętrznych Serwisu albo poprzez pocztę elektroniczną lub inne kanały komunikacji.

§ 19.
Dane osobowe, informacje handlowe
1. Podanie danych osobowych w Serwisie oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Usługodawcę jest w każdym przypadku dobrowolne, jednak Usługodawca ma prawo uzależnić rejestrację w Serwisie lub świadczenie niektórych Usług od podania przez Użytkownika danych osobowych oraz od wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w określonym celu.
2. Usługodawca ma prawo uzależnić rejestrację w Serwisie lub świadczenie niektórych Usług od wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

§ 20.
Zmiany Regulaminu
1. Usługodawca może zmienić Regulamin w przypadku konieczności dostosowania go do zmian w sposobie funkcjonowania Serwisu lub w przypadku podjęcia decyzji, że z punktu widzenia rentowności przedsięwzięcia jakim jest prowadzenie Serwisu niezbędne jest wprowadzenie, zmienienie lub zaprzestanie pobierania opłat za poszczególne Usługi świadczone w Serwisie. Usługodawca może także zmienić regulamin w przypadku, kiedy zmiany prawa powszechnie obowiązującego lub decyzja odpowiedniego organu państwowego powodują, że zmiana taka jest niezbędna.
2. Usługodawca w jednoznaczny i wyraźny sposób informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników dopiero, jeżeli nie wypowiedzieli oni umowy o korzystanie z Serwisu w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.
3. Postanowienia paragrafu niniejszego stosują się odpowiednio do zmian warunków, w tym cennika, korzystania przez Użytkownika z usług płatnych, z tym zastrzeżeniem, że nowe warunki korzystania z usługi płatnej, a w szczególności jej nowa cena, zaczynają obowiązywać Użytkownika nie wcześniej niż po upływie okresu, na jaki ten Użytkownik opłacił usługę przed poinformowaniem go o zmianie warunków jej świadczenia.